travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Reise

SIKKERHET FØRST !

novairNovairs flygning NVR232 utförde söndag en säkerhetslandning på Oslo Gardermoen flygplats. Detta efter misstanken om att en skada uppstått på något av flygplanets hjul i samband med starten. Flygplanet landade normalt och passagerarna lämnade flygplanet under lugna omständigheter
Novair kan bekräfta händelseförloppet och i korthet sammanfatta det enligt följande.

Under flygplanets acceleration och i samband med att flygplanet lyfte uppfattade besättningen ljud som föranledde misstanke om eventuell skada på något av flygplanets hjul. Med anledning av detta kontaktade besättningen Gardermoens trafikledartorn över radio och bad dem kontrollera rullbanan för tecken på däcksskador.

Personal som skickades ut hittade material från däcket på rullbanan. Det konstateras snabbt att det material som påträffats tillhörde däckets slitbana och inte de bärande strukturerna i däcket. Besättningen gjorde i samråd med teknisk personal på marken därmed bedömningen att däcket med största sannolikhet hade fullgod lastbärande förmåga inför landningen.

Den aktuella flygplanstypen Airbus A321 har likt många trafikflygplan inte möjlighet att evakuera bränsle överbord under flygning. Besättningen beslutade därför att flyga en tid i vänteläge söder om Gardermoen för att minska mängden bränsle ombord. Detta för att göra flygplanet så lätt som möjligt och därmed minimera belastningen på hjulen vid landning. Landningen utfördes utan problem klockan 21:15 och passagerarna lämnade flygplanet på normalt sätt och under lugna former.

I enlighet med de procedurer som finns för passagerarnas säkerhet valde besättningen att förbereda dem för en eventuell nödlandning, en procedur som besättningen får återkommande träning i. Kabinbesättingen instruerade passagerarna genom att tydligt visa dem nödutgångarna och visa hur man sitter säkrast inför landning i en så kallad ”skyddsställning”, i enlighet med de säkerhetsrutiner som finns.

Den tid som fanns till hands innan landning gav besättningen goda möjligheter att vara behjälpliga för de som hade frågor eller var oroliga. Kort innan landning upprepade besättningen säkerhetsinstruktionerna. Inför landningen intog passagerarna skyddsställningen på kaptenens begäran, i enlighet med gällande procedurer.

Efter landning på Gardermoen fick passagerarna vänta ombord tills räddningstjänsten hade inspekterat flygplanet utifrån. Vid passagerarnas avstigning stod kaptenen och styrman i kabinen tillsammans med kabinbesättningen och svarade på frågor.

Researrangören Apollo tog sedan emot passagerarna och visade dem till det hotell där de inackorderats och där man också bjöd på mat och dryck.

Utan tvekan kan det inträffade ha upplevts som dramatiskt. Men i situationer som dessa, även om minimal risk föreligger, agerar alltid besättningen utifrån en möjlig nödsituation. Det handlar om människors säkerhet, vilket alltid är första prioritet på Novair.

Vid inspektion av teknisk personal bekräftades att däcket, som antogs, inte hade en nedsatt lastbärande funktion. Det som inträffat var att delar av däckets slitbana hade lossnat. Ljuden som besättningen uppfattade uppstod när delar av slitbanan kastades loss och träffade flygplanet.

En händelse som denna följs alltid av en ingående utredning. I denna utredning är Novair aktiv deltagare tillsammans med myndigheter och tillverkare. Denna utredning får visa på de underliggande orsakerna till skadan och påvisa för Novair, andra flygbolag, markfunktioner och tillverkare vad som finns att lära och vilka möjliga åtgärder som finns för att undvika att händelsen upprepas.

Vi på Novair vill tacka för den uppskattning som uttryckts från berörda över vårt och andra inblandades parters agerande i samband med gårdagens säkerhetslandning. Vi ägnar nu fullt fokus på våra passagerares fortsatta resa, vår övriga flygverksamhet och utredningen av det inträffade.

LEAVE A RESPONSE