travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Opplevelser

REKORDBESØK PÅ FESTNINGENE

3,3 millioner mennesker besøkte en festning i 2015. Et fantastisk høyt tall og en økning på 700 000 fra tidligere år. Det er flere årsaker til at besøkstallene stiger: festningene totalt sett tilbyr flere aktiviteter enn noensinne, flere festninger tas i bruk som helårsfestninger gjennom aktiviteter og aktører med helårstilbud. I tillegg melder norsk reiseliv om et rekordår i tilstrømming av turister til landet vårt.

Regelmessige publikumsundersøkelser viser at de besøkende er svært fornøyde med det som møter dem på festningene. Tilfredsheten er høyest blant personer som har besøkt festningene mange ganger og blant dem som benytter seg av ulike type tilbud under festningsbesøket, som museum, konserter eller kafébesøk. Publikum verdsetter mulighetene for bevertning, og renhold og vedlikehold på festningsområdet er viktig. Hovedårsak til besøk på festningene er pga av deres flotte rekreasjonsmuligheter, men stadig flere kommer også for å oppleve kunst og kultur.

– Vi vet gjennom våre målinger at lokalbefolkningen er den største gruppen besøkende på festningene. De er viktige ambassadører, og jeg opplever at mange har et sterkt eierforhold til festningen og er opptatt av at den skal forvaltes på en god måte sier Nina Eidem, direktør i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk.

Unike kultur- og næringsarenaer med 3,3 millioner besøkende
Antallet besøkende har i flere år vært stabilt høyt og stigende. Festningene er arena for rundt 800 arrangementer årlig. Flere har befestet seg som viktige konsertarenaer som Bergenhus med store internasjonale stjerner, Fredriksten med Tons of Rock og Allsang på Grensen og Oscarsborg med sin opera. Festningene er blitt viktige kultur- og næringsarenaer i sine regioner og etablerer seg i økende grad som viktige destinasjoner.

– Ikke minst er det høye besøkstallet positivt for eksisterende næringsaktører på festningene. Det representerer også godt utgangspunkt for å videreutvikle festningene og fylle tomme lokaler sammen med fremtidige aktører, sier Eidem.

Nytt liv på historisk grunn gir økt besøk
Med 3,3 millioner besøkende er festningene blant Norges mest besøkte attraksjoner. Det høye besøkstallet sier noe om festningenes posisjon i landet, og deres betydning og interesse for folk flest.

Aktiv bruk er samtidig det beste vern. Bygg med liv skaper ofte aktivitet, både for aktører på festningen og for publikum og gir et godt grunnlag for helårsbruk.

– I dag mangler vi riktige rammebetingelser for utvikling av byggene. Derfor samarbeider Forsvarsbygg nasjonale festningsverk med private aktører for å ta i bruk lokalene til publikumsformål. Et eksempel på dette er Festningen Restaurant på Akershus festning, sier Eidem.

Hotellutvikling i den gamle Kaserna på Fredriksten festning i Halden er et annet eksempel. I Bergen var bygget ‘Snekkerbrakken’ i mange år et lager uten leieinntekt. I samarbeid med Bergen Live, hovedarrangør på Koengen, ble bygget lansert i fjor som et særpreget selskaps- ogserveringslokale.

Utviklingstiltakene er viktige og bidrar til helårsbruk av festningene. Det gir flere besøkende, samtidig som at økt omsetning innenfor og utenfor festningen skaper positive ringvirkninger også for lokalsamfunnet.

Etter at forsvaret reduserte aktiviteten på festningene og frigjorde dem til sivilt bruk i 2002, har Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV), hatt i mandat å forvalte festningene til fellesskapets beste. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk forvalter 14 festninger over hele landet – unike og uerstattelige kulturminner, og samtidig arenaer for næring, kultur, og opplevelser.

LEAVE A RESPONSE