Nyheter

NY LUFTHAVN I BODØ

Dersom Stortinget gir sin tilslutning til bygging av ny lufthavn i Bodø i tilknytning til behandlingen av Nasjonal Transportplan i år, kan denne stå klar i 2024-2026. I tillegg til avklaring av de finansielle rammebetingelsene, forutsetter dette blant annet god framdrift i det kommunale planarbeidet og i Forsvarets kartlegging og opprydding av miljøforurensning. Dette framgår av en ny rapport fra Avinor.

Avinor og de øvrige transportetatene gikk i sitt forslag til Nasjonal transportplan 2018 – 2029 inn for at det skal bygges en ny lufthavn i Bodø. Avinor har nå, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utredet lufthavnkonseptet nærmere, med særlig vekt på investeringskost­nader, gjennomføringsplan og hva som vil være Avinors egenan­del i finansieringen.

Positivt for byen
– Hovedbegrunnelsen for Avinors og transportetatenes anbefaling om å flytte lufthavnen 900 meter sør for dagens lufthavn, er at en flytting vil frigjøre arealer som skaper en positiv utvikling for byen. Den nye rapporten bekrefter at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det vil gi muligheter til å skape et innovativt og effektivt lufthavnkonsept med svært gode flyopera­tive forutsetninger. Dessuten vil flystøyen i byen bli betydelig redusert med den nye lufthavnen, forteller konserndirektør Jon Sjølander i Avinor.

4,5-5 mrd. kroner
Investering i en ny lufthavn i Bodø er ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt for Avinor. Prosjektet forutsetter en betydelig ekstern finansiering. Ny lufthavn, inkludert banesystem, navigasjonsanlegg, ter­minalbygg og nødvendige driftsfasiliteter for Avinor er anslått å koste mellom 4,5 og 5,0 mrd. kroner. I kostnadene inngår ikke opprydding av miljøforurensning. Dette forutsettes dekket av Forsvaret. Kostnadene til fjerning av Forsvarets infrastruktur skal utredes senere og inngår ikke. Veier og teknisk infrastruktur utenfor lufthavnens område forutsettes dekket av vegmyndighetene eller andre.

Avinors egenandel av finansieringen av ny lufthavn er anslått å utgjøre mellom 1,4 og 1,65 mrd. kroner. I egenandelen inngår de tiltak Avinor ville gjort i dagens lufthavn i et 20-års perspektiv, herunder flytting av rullebanen 80 meter mot sør og en utvidelse av dagens passasjerterminal, samt et anslag av verdiene av Avinors bygg og grunneiendom som kan realiseres ved flytting. Det er ikke estimert kostnad til erverv av arealer.

På basis av ovennevnte legges til grunn at det er nødvendig med ekstern finansiering på mellom 3,1 og 3,6 mrd. kroner. Som grunnlag for en finansieringsplan har Forsvarsbygg på oppdrag fra Forsvarsdepartementet utredet en statlig eiendomsstrategi for hvordan verdistigningen for arealene som kan benyttes til byutvikling kan bidra til finansiering av ny lufthavn.

Sivil lufthavn
En ny lufthavn vil være dimensjonert etter sivile behov. Det foreslås en rullebane med asfaltert lengde 2 600 meter i begge retninger. Dette medfører tilstrekkelig operativ rullebanelengde for at fly av typen Boeing 787 og Airbus 340 vil kunne operere til vestkysten av USA uten begrensninger.

Dagens rullebane.

Forsvaret utreder Bodø lufthavns framtidige rolle i totalforsvarssammenheng. Detaljer knyttet til dette vil bli avklart i løpet av 2017. Avinor har ikke inkludert noen kostnader relatert til spesifikke Forsvarsbehov.

Innovasjon og ny teknologi
Avinor vil ved etableringen av den nye lufthavnen gjøre bruk av ny teknologi og innovative løsninger som gir effektiv drift, reduserte investeringer og bedre passasjeropplevelse. Lufttrafikktjenesten på nye Bodø lufthavn skal drives ved bruk av fjernstyrt tårn fra en tårnsentral lokalisert ved dagens lufthavn.

Bygging av ny lufthavn vil fram til 2022 foregå samtidig med at Forsvaret har aktivitet på flystasjonen. Gjennomføringen av byggeaktivitetene og forutsetter godt samarbeide mellom partene.

LEAVE A RESPONSE