travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

FRITIDSREISER ØKER MEST

I Avinors reisevaneundersøkelse 2015 har 155 000 flypassasjerer svart på spørsmål om reisen de gjennomførte. Fritidsreiser øker mye, mens forretningsreiser, spesielt innland, avtar.

Flytrafikken mellom Norge og utlandet – all vekst skyldes økt ferie- og fritidstrafikk
I 2015 økte flytrafikken mellom Norge og utlandet til 22,6 millioner reiser. Veksten de siste to årene kommer i all hovedsak fra utlendingers fritidsreiser til Norge. Spesielt er dette fremtredende for Oslo, men også i Bergen og Trondheim stod utlendingers fritidsreiser for det vesentligste av veksten. Fra 2014 til 2015 var veksten i utlendingers registrerte overnattinger i Norge nesten tre ganger så høy som veksten i nordmenns overnattinger. Det stemmer godt overens med at det meste av veksten i utenlands flytrafikk de siste to årene kommer fra utlendingers besøk i Norge

– Avinor har over tid sett stadig økende trafikk inn til Norge. På bakgrunn av dette bygger vi og er ferd med å ta i bruk ny terminal og utstikker på Avinor Oslo lufthavn, og helt ny terminal i Bergen. Videre utvider vi terminalen i Stavanger og har utvidet betydelig i Trondheim. Vi er også i planleggingsfasen med utvidelse av terminalen i Tromsø. Vi er godt skodd for å ta imot det økende antall turister fra både nye markeder i Asia og Nord-Amerika, men også fra tradisjonelle markeder i Europa, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen.

Flytrafikken innenlands – for første gang er det flere fritidsreiser enn forretningsreiser innenriks
Antall flyreiser per innbygger innenlands har stagnert, og ligger nå på 2,4 reiser per innbygger som i 2013. Fordelt på landsdeler hadde bare Nord-Norge vekst fra 2013, med en økning fra 5,4 til 5,7 reiser per innbygger. Færre reiser til og fra arbeid kompenseres av økt ferie- og fritidstrafikk. Siden 2013 har fritidstrafikken innenlands økt med 5 prosent, antall forretningsreiser er uendret, og antall flyreiser til og fra arbeid er redusert med 11 prosent.

Interkontinentale reiser: hele 70 prosent av trafikken til New York går nå direkte
Trafikken til og fra Asia har økt mest over tid. Veksten til Nord-Amerika har tatt seg opp de siste to årene, mens veksten i Asia-trafikken har gått ned. Det er fremdeles flest reiser til Nord-Amerika.

New York er den største destinasjon, og 7 av de 15 største interkontinentale destinasjonene er i USA. Hele 70 prosent av trafikken til New York går direkte fra Norge og ikke via utenlandske luftfartsknutepunkt.

– Det er gledelig å se at så mange nå velger direkteruter til New York. Et stadig bedre rutetilbud med flere interkontinentale ruter direkte fra Oslo lufthavn og andre store Avinor flyplasser bidrar sterkt til både til trafikkvekst og nasjonal økonomisk vekst. Avinor har et sterkt fokus på å videreutvikle rutenettverket internasjonalt med Oslo lufthavn som et stadig større og viktigere nav, både for nordmenn og for reisende fra andre land, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

LEAVE A RESPONSE